Perekonnaõiguse valdkonnas (Eestis reguleerib perekonnaõiguslikke suhteid perekonnaseadus) abistame oma kliente mõistlike hindadega, kiiresti ja ülima profesionaalsusega.

Meie juristid ja advokaadid pakuvad õigusabi ka kõikides teistes õigusvaldkondades ning esindavad vajadusel teid kohtus.

Perekonnaõigus valdkonnas on peamiselt lahendatavateks probleemideks: abielu, abielu lõppemine, ühisvara jagamine, abikaasade varalised suhted, alimentide maksmine, laste elatisraha, ülalpidamine, hooldusõigus, toetamine, laste elukoht, suhtlemise määratlemine, suhtlemiskord, isaduse kohtulik tuvastamine ja rahvusvaheline lapserööv.

Keerulistest olukordadest on olemas kindlasti väljapääs või siis kõige optimaalseim lahendus, kuid ise ei tea või ei pruugi te nende peale tulla.

Kohtuvaidlused võivad kesta aastaid, mispärast on kohtusse otstarbekas pöörduda siis, kui kohtuväliselt kokkuleppele ei jõuta ja selle saavutamiseks on kõik võimalused ammendatud.

Meie õigusbüroo juristid ja advokaadid on omale seadnud esmaseks ülesandeks alati vaidluste lahendane kohtuväliselt ning, kui see tulemust ei too, siis kasutavad oma pikaajalisi kogemusi ja kohtumenetluste praktikates läbiproovitud erinevaid taktikaid. Meie eesmärk on saavutada kliendile parim tulemus võimalikult kiire ajaga.

Küsi abi meie kogenud juristidelt, meie anname nõu...
Kui kliendil ei ole võimalik meiega kohtuda, siis pakume ka õigusalast veebinõustamise teenust – e-posti teel Büroo poolt Kliendile osutatav juriidilise nõustamise/konsultatsiooni teenus, mille puhul Klient saadab küsimuse(d) e-posti teel Büroole ning Büroo vastab neile e-posti teel arvestades küsimus(t)e iseloomu, mahtu ning Kliendi poolt edastatud informatsiooni hulka.

Saada kiri e-posti teel või meie veebist, siit TAGASISIDE VORMILT >>>
NB: Selgitusse või pealkirjaks kirjutage e-nõustamine ja oma nimi.TAGASI PEALEHELE >>>


 

 

 

 ABIELU JA ABIELU LÕPPEMINE, abieluvarade jagamine, vara jagamine, abielu lõpp

ABIKAASADE VARASUHTED, abikaasa vara, lahusvara, varade jagamine

abielu sõlmimine, keelatud abielu, abiellumiskeeld, abiellumisiga, abielu kehtetus, kehtetu abielu, näilik abielu, fiktiivne abielu, abielu tühisus, tühine abielu, abielu kehtetuks tunnistamine, abieluline kooselu, abieluline lahuselu, abikaasade õigused ja kohustused, perekonna ülalpidamise kohustus, abielu lahutamine, abielu taastamine, lahutatud abikaasa ülalpidamine, ülalpidamise kohustus, elatis lahutatud abikaasale, ülalpidamisleping, ülalpidamise leping         abieluvara, abieluvaraleping, abieluvaralepingu koostamine, ühisvara, abieluvara ühisus, varaühisus, abieluvara lahusus, lahusvara, varalahusus, ühisvara valitsemine, ühisvara valdamine, ühisvara käsutamine, ühisvara jagamine, soetisvara, koguvara, põhivara, juriidiline konsultatsioon

ÜLALPIDAMISKOHUSTUS

HOOLDUSÕIGUS, LAPSENDAMINE JA EESTKOSTE

otsejoones sugulased, külgjoones sugulased, alanejad sugulased, ülenejad sugulased, hõimlus, põlvnemise kindlakstegemine, isaduse omaksvõtt, isaduse tuvastamine, ülalpidamiskohustus, ülalpidamine, elatis, alimendid, elatise väljamõistmine, alimentide väljamõistmine, elatisabi, elatisabi taotlus, elatisabi taotlemine, maksekäsu kiirmenetluse avaldus elatisnõudes, avalduse esitamine lapse elatisnõudes, maksekäsu kiirmenetlus elatisnõudes, juriidilised konsultatsioonid         vanema hooldusõigus, ühine hooldusõigus, vanema hooldusõiguse piiramine, vanema hooldusõiguse äravõtmine, vanema õiguste äravõtmine, lapse esindamine, isikuhooldus, varahooldus, lapsendamine, lapsendamissaladus, lapsendaja ülalpidamiskohustus, lapsendamise kehtetuks tunnistamine, eeskoste alaealise üle, eestkoste täisealise üle, erieestkostja, esindamine kohtus hagita menetluses

MÕISTED

PÄRIMISE LIIGID

pärimise süsteem
pärimine, pärandaja, pärand, pärandi avanemine, pärimisvõime, pärimiskõlbmatus, testeerimisiga, asepärija, eelpärija, järelpärija, annak, sihtkäsund, sihtmäärang, testamenditäitja, testamendi tühistamine, juriidiline õiguskonsultatsioon         seadusjärgne pärimine, pärimine seaduse järgi, seadusjärgsed pärijad, abikaasa seadusjärgse pärijana, pärimine testamendi järgi, notariaalne testament, kodune testament, omakäeliselt kirjutatud testament, abikaasade vastastikune testament, pärimisleping, õigusnõustamine

PÄRANDI VALITSEMINE, pärimine ja pärimisõigus

sundosa, pärandvara hoidmine, pärandi vastuvõtmine, pärandist loobumine, pärandi inventuur, vastutus pärandaja kohustuste eest, pärija õigused ja kohustused, kaaspärija, pärandvara jagamine, eelpärand, pärimistunnistus, esindamine kohtus hagimenetluses

VALDUS ja valdused

OMAND
valdus, valdaja, seaduslik valdus, ebaseaduslik valdus, heauskne valdus, pahauskne valdus, vallasasi, kinnisasi, valduse kaitse, omavoli, omaabi, otsimisõigus, omavoliline valdus, õigusalane konsultatsioon         omand, omanik, ühine omand, kaasomand, ühisomand, omandi kaitse, vallasomand, heauskne omandamine, pahauskne omandamine, hõivamine, leid, leiutasu, peitvara, igamine, loodusvili, kinnisomand, kinnisomandi ulatus, õiguskonsultatsioon

KINNISOMANDI KITSENDUSED


PIIRATUD ASJAÕIGUSED

naabrusõigused, avalikult kasutatav tee, juurdepääs avalikult kasutatavale teele, kinnisasjale juurdepääs üle võõra kinnisasja, tehnovõrgud, tehnorajatised, avalikud veekogud, kallasrada, vallasvaratehingud, kinnisvaratehingud, asjaõiguslepingu koostamine         servituudid, reaalservituut, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus, reaalkoormatis, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus, pant, vallaspant, käsipant, registerpant, õiguste pantimine, kinnispant, hüpoteek, kohtulik hüpoteek, esindamine kohtus

VÕLAÕIGUSE MÕISTED, võla õigus, välgade väljanõudmine, võlaabi - VÕLAABI

LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED
tüüptingimus, võlatunnistus, osavõlgnik, ühisvõlgnik, solidaarvõlgnik, viivis, kahju tekitamine, varaline kahju, mittevaraline kahju, otsene varaline kahju, saamata jäänud tulu, kahju hüvitamine, käendamine, käsiraha, leppetrahv, nõude loovutamine, lepingu ülesütlemine, lepingust taganemine, tasaarvestus, õigusnõuanne         tasu avalik lubamine, käsundita asjaajamine, alusetu rikastumine, kahju õigusvastane tekitamine, juriidiline abi

VÕLGADE LIKVIDEERIMINE

LEPINGUD


nõue, võlg, võlanõue, võlanõude koostamine, võlanõude loovutamine, võlanõustamine, võlgnike nõustamine, võlanõuete kohtueelne menetlus, võlgade menetlemine, võlamenetlus, pretensioonide koostamine, kaebuste koostamine, võlaabi, võlgade vaidlustamine, võlgade sissenõudmine, nõuete sissenõudmine, võlanõuete sissenõudmine, nõuete vaidlustamine, võlanõuete vaidlustamine, võlaprobleemide lahendamine, võlateatise koostamine, võlgade loovutamine, maksekäsu kiirmenetlus, maksekäsu kiirmenetlus võlanõudes, maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine võlanõudes, maksekäsu kiirmenetluse avaldus võlanõudes, esindamine kohtus         eellepingu koostamine, lepinguprojekti koostamine, lepingu koostamine, lepingu sõlmimine, lepingu õiguslik analüüs, koduukseleping, sidevahendi abil sõlmitud leping, arvutivõrgu abil sõlmitud leping, käendusleping, müügileping, ostueesõigus, vahetusleping, faktooringuleping, kinkeleping, üürileping, rendileping, liisinguleping, litsentsileping, frantsiisileping, ehitise ajutise kasutamise leping, tasuta kasutamise leping, laenuleping, krediidileping, kindlustusleping, kahjukindlustus, veosekindlustus, vastutuskindlustus, õigusabikulude kindlustus, elukindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, ravikindlustus, elurendiseleping, ülalpidamisleping, kompromissileping, seltsinguleping, käsundusleping, töövõtuleping, maaklerileping, agendileping, komisjonileping, maksekäsund, tervishoiuteenuse osutamise leping, veoleping, kaubaveoleping, reisijaveoleping, ekspedeerimisleping, pakettreisileping, hoiuleping

firmade ehk äriühingute ja mittetulundusühingute asutamine
äriõiguslike tehingute ja õigustoimingute nõustamine ning dokumentatsiooni ettevalmistamine
äriühingu loomine, firma loomine
põhikirjade koostamine ja muutmine
äriregistri kannete muutmise dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine
äriühingute ja mittetulundusühingute nõustamine üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse koosolekute läbiviimisel
üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse koosoleku otsuste projektide koostamine
aktsionäride (osanike) vahelised suhted
juhatuse, nõukogu ja aktsionäride (osanike) vahelised suhted
juhatuse, nõukogu ja üldkoosoleku (osanike koosoleku) otsuste protokollide koostamine
litsentside ja tegevuslubade ning registreeringute taotlemise alase dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine
ettevõtete ühinemise ja omandamisega seotud õigusdokumentatsiooni koostamine

TSIVIILKOHUS, tsiviil kohus

KULUD


tsiviilõigus, tsiviilasi, hagimenetlus, hagita menetlus, hagiavaldus, hagiavalduse koostamine, kompromissi sõlmimine, kohtumenetlus, menetlus, vaidluste lahendamine, juriidiline õigusnõustamine, läbirääkimine, esindamine läbirääkimistel, esindamine maakohtus, menetlusdokumentide koostamine         kohtuliku arutamise avalikkus, menetluse kinniseks kuulutamine, protokollile vastuväite esitamine, menetlustähtajad, tsiviilasja hind, hagihind, kohtukulud, menetluskulud, riigilõiv, riigilõivu tasumine, kautsjon, kautsjoni tasumine, menetluskulude jaotus, menetlusabi, riigipoolne menetlusabi, riigi menetlusabi, menetlusabi taotlus, hagiavalduse esitamine, tsiviilhagi esitamine, juriidiline nõustamine

ÕIGUSKAITSE TAGAMINE

MENELTUSED
menetlusosalise õigused, menetlusosalise kohustused, õigusvõime, teovõime, tõendite esitamine, tõendite kogumine, vande all ülekuulamine, asitõend, vaatlus, eksperdiarvamus, ekspertiisi korraldamine, hagi esitamine, vastuhagi esitamine, hagi tagamine, hagi tagamise abinõud, hagi tagamise avaldus, esialgse õiguskaitse rakendamine, juriidiline õigusabi         eelmenetlus, eelistung, kirjalik menetlus, lihtmenetlus, dokumendimenetlus, hagita perekonnaasjad, kohtuistungile mitteilmumine, kohtuistungilt puudumine, tagaseljaotsus, kaja esitamine, hagist loobumine, kompromiss, hagi õigeksvõtmine, vastuväite esitamine, maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes, üleskutsemenetlus, isiku surnuks tunnistamine, täisealise eestkoste, õigusabi

TAOTLUSED, KAEBAMINE
isiku paigutamine kinnisesse asutusse, lähenemiskeeld, alaealise eestkoste, lapsendamise avaldus, alaealise teovõime laiendamine, põlvnemise tuvastamine, pärandi hoiumeetmed, määruskaebuse esitamine, apellatsioonimenetlus, ringkonnakohtusse edasikaebamine, apellatsioonitähtaeg, määruskaebus ringkonnakohtus, esindamine ringkonnakohtus, asjaajamine ametiasutustes, asjaajamine kohtus, juriidiline konsulteerimine


Karistusõigus jaguneb oma olemuselt alljärgnevateks süütegudeks ja süüteomenetlusteks (süütegu ja süüteomenetlus):

väärtegu ja väärteomenetlus
kuritegu ja kriminaalmenetlus

VÄÄRTEGU

Väärteo toimepanemisega kaasnev väärteomenetluse valdkond võib puudutada paljusid. Igaüks meist võib täiesti tahtmatult sattuda väärteomenetluses menetlusaluseks isikuks. Näiteks koostatakse Teile väärteoprotokoll, sest jõite avalikus kohas õlut. Tegelikkuses olete veendunud, et lihtsalt jalutasite tänaval avatud õlupudeliga ning joomist Teie poolt ei esinenud või koguni jõite alkoholivaba õlut. Väärteomenetluses on väga tähtis hinnata kõiki tõendeid kogumis ja juriidiliselt korrektse vastulause puhul on võimalik väärteomenetlus lõpetada. Kas meenub tuttav olukord?

Väärteomenetluse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:
VÄÄRTEOKOOSSEIS

EDASIKAEBAMINE
väärteo aegumine, hoiatamismenetlus, hoiatustrahv, hoiatamisotsus, suuline hoiatus, kiirmenetlus, üldmenetlus, kohtuväline menetleja, rahatrahv, arest, sõiduki juhtimise õiguse äravõtmine, menetlusaluse isiku kaitsmine, esindamine ametiasutustes, tõendite hindamine, menetlusdokumentide koostamine         kaebuse esitamine, kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse peale, kaebuse esitamine maakohtule, vastulause esitamine, kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale, väärteo otsuse peale edasikaebamine

VAIDLUSTAMINE
ringkonnakohtusse kaebamine, apellatsiooni esitamine, apellatsioonkaebuse esitamine, materiaalõiguse ebaõige kohaldamine, väärteomenetlusõiguse oluline rikkumine, määruskaebuse esitamine

KURITEGU, kuritegu

Kuriteo toimepanemisega kaasneva kriminaalmenetluse valdkonnaga enamik inimesi tavaliselt kokku ei puutu. Samas on süüdistus kuriteos ränk süüdistus, mis võib lõppeda ka vabaduse kaotusega ehk siis vangistusega. Kuriteo toimepanemises süüdistuste puhul on kaitsja olemasolu hädavajalik, sest ise olles asja sees ei nähta kas siis süüd kergendavaid asjaolusid või koguni süüd välistavaid võimalusi. Näiteks teisele isikule kehavigastuste tekitamine on kriminaalkorras karistatav, kuid ei tasu unustada, et kehavigastuste tekitamine hädakaitseseisundis on lubatud kui seejuures ei ületata hädakaitse piire. Ka joobeseisundis sõiduki juhtimine on juba esmakordsel juhtumil kriminaalkorras karistatav, kuid ei tasu unustada, et seejuures peab olema tõendatud sõidufakt, see tähendab, peab olema tunnistaja, kes nägi sõitu pealt.

Kriminaalmenetluse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:
KURITEOKOOSSEIS

TÕENDAMINE, tõestus

süütuse presumptsioon, kahtlustatava õigused ja kohustused, süüdistatava õigused ja kohustused, kannatanu õigused ja kohustused, tsiviilkostja õigused ja kohustused, kaitsja õigused ja kohustused, taandamine, ristküsitlus, kohtu nõupidamissaladus, kriminaalmenetlusõiguse oluline rikkumine, süüteokatse, kõlbmatu süüteokatse, hädakaitse, hädaseisund, karistust kergendavad asjaolud, karistust raskendavad asjaolud, süüteo aegumine, süüteokoosseis, lihtmenetlus, lühimenetlus, kokkuleppemenetlus, käskmenetlus, kiirmenetlus, kohtueelse menetluse kokkuvõte, süüdistusakt, süüdistusakti koostamine, kriminaalmenetluse ajend, kriminaalmenetluse alus, kriminaalmenetluse alustamata jätmine, kriminaalmenetluse lõpetamine         tõend, tõendamisese, anonüümne tunnistaja, tunnistaja turvalisuse tagamine, ütluste andmisest keeldumine, tunnistaja ülekuulamine, kahtlustatava ülekuulamine, vastastamine, ütluste seostamine olustikuga, äratundmiseks esitamine, sündmuskoha vaatlus, laiba vaatlus, dokumendi vaatlus, asitõendi vaatlus, isiku läbivaatus, posti läbivaatus, läbiotsimine, uurimiseksperiment, ekspertiis, jälitustoiming, varjatud jälgimine, objekti varjatud läbivaatus, objekti varjatud asendamine, posti varjatud läbivaatus, salajane pealtkuulamine, salajane pealtvaatamine, kuriteo matkimine

KRIMINAALMENETLUSE TAGAMINE, kriminaalmenetlus, kriminaalne tegevus

KAEBUSE ESITAMINE - kaebuse esitamine kohtule või ametile
tõkendid, kahtlustatavana kinnipidamine, elukohast lahkumise keeld, vahistamine, kautsjon, sundtoomine, tagaotsimine, ajutine lähenemiskeeld, vara arestimine         uurimisasutuse tegevuse peale kaebamine, prokuratuuri tegevuse peale kaebamine, maakohtule kaebuse esitamine, edasikaebamine kriminaalasjas, vaidlustamine Riigiprokuratuuris, vaidlustamine ringkonnakohtus, määruskaebus

KARISTUSTE LIIGID - karistuse liigid

rahaline karistus, vangistus, juriidilise isiku sundlõpetamine, psühhiaatriline sundravi, vara konfiskeerimine, alaealiste mõjutusvahendid, üldkasulik töö, kriminaalhooldus, karistusest tingimisi vabastamine, käitumiskontroll, elektrooniline valve


Haldusõiguse ja haldusmenetluse ning halduskohtumenetluse valdkonnas pakume oma klientidele järgmiseid teenuseid:

kohaliku omavalitsuse haldusaktide vaidlustamine
kohaliku omavalitsuse toimingute vaidlustamine
kaebuse koostamine ja esitamine halduskohtule

esindamine kohtus

asjaajamine kohtus

esindamine halduskohtus

esindamine ringkonnakohtus


Täitemenetluses pakume oma klientidele järgmiseid teenuseid:

järelevalve kohtutäituri tegevuse üle
kohtutäituri tegevuse vaidlustamine
asjaajamine kohtutäituri juures
läbirääkimiste pidamine, läbirääkimised

 

lepingud, lepinguabi, abi lepingute koostamisel
maksegraafiku kooskõlastamine

Pankrotimenetlus, pankroti menetlus, pankrott, pankrotiabi

Pankrotimenetluses aitame alustada pankrotimenetlust, valmistades ette kõik vajalikud materjalid.

Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

korteriühistu asutamine
korteriühistu liikmete võlgade sissenõudmine
korteriühistu juhatusele koolituste läbiviimine
korteriühistu haldus- ja hooldusteenus


Veebinõustamine
Konsultatsioon ja materjalidega tutvumine
Hagiavalduse ja muude materjalide koostamine
Äriühingu ja mittetulundusühingu loomine
Esindamine ametiasutustes ja kohtus
Õigusabi registrid, andmebaasid, õigusaktid
Juriidiline õigusabi

õigusabi asutus, õigusabi asutused.


Äriõiguse õigusnõuanne
Õigusteenused: sõnaraamatud, raamatupidamise info
Andmekaitseinspektsioon
Dokumentide apostillimine
Eesti Avkoatuur, advokatuur
Eesti Juristide Liit
Eesti Kohtunike Ühing
Eesti Maksumaksjate Liit
Eesti Pankrotihaldurite Koda
Euroopa Inimõiguste kohus
Euroopa Kohus
Haagi Rahvusvaheline Kohus
Justiitsministeerium
Kohtud, kohus, kohtusüsteem, kohtus käimine, kohtuabi, kohtu abi, abi kohtus ja kohtutes
Kohtutäiturid, kohtutäitur
Notarite Koda
Prokuratuur
Tallinna Üürikomisjon
Tööinspektsioon
Töövaidluskomisjon
Vandetõlgid
Õiguskantsler
Andmekaitseinspektsioon
Dokumentide apostillimine
Eesti Avkoatuur
Eesti Juristide Liit
Eesti Kohtunike Ühing
Eesti Maksumaksjate Liit
Eesti Pankrotihaldurite Koda
Euroopa Inimõiguste kohus
Euroopa Kohus
Haagi Rahvusvaheline Kohus
Justiitsministeerium
Kohtud
Kohtutäiturid
Notarite Koda
Prokuratuur
Tallinna Üürikomisjon
Tööinspektsioon
Töövaidluskomisjon
Vandetõlgid
Õiguskantsler
Ettevõtja infovärav
Euroopa Äriregister
Kaubamärkide andmebaas
Maksu- ja Tolliamet
Patendiamet
Äriregister
Äriühingu asutamine
Äriühingute info
Äriühingute krediidiinfo
Äriühingute tegevusalade register
Elektroonilised sõnaraamatud
Vene-eesti-vene sõnastik
Eesti-ladina-eesti sõnastik
Eesti Õigekeelsussõnaraamat
Keeletehnoloogiavahendid eesti keele jaoks
Raamatupidamise portaal
Raamatupidajate informatiivne koduleht
Palga alane portaal

Esindamine ametiasutustes ja kohtus
Veebinõustamine
Konsultatsioon ja materjalidega tutvumine
Hagiavalduse ja muude materjalide koostamine
Äriühingu ja mittetulundusühingu loomine

ÕIGUSVALDKONNAD

Äriühingute asutamine
Äriühingute likvideerimine
Äriühingute saneerimine
Pankrotimenetlus
Krediidipoliitika audit/analüüs/loomine

Õigusteenused

Lepingute ja muude õigusdokumentide koostamine
Juriidiline konsultatsioon ja nõustamine

Lepingute ja muude õigusdokumentide koostamine

Juriidiline konsultatsioon ja nõustamine

õigusalane nõustamine, õigusalane abi, õigusabi, jurist, advokaat, advokaadibüroo, juristid, juristide büroo, õigusalane konsultatsioon

Tsiviilkohtus esindamine ja halduskohtus esindamine

TAGASI PEALEHELE >>>